No kā sastāv gada pārskats

Finanšu pārskats kā kopums sastāv no bilances, peļņas vai zaudējumu aprēķina, naudas plūsmas pārskata, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un pielikuma.

Latvijas republikā kredītiestāžu likums ir krietni vien stingrāks pret kredītu devējiem un bankām, jo gada pārskata noteikumi mazliet atšķiras. Latvijas Republikas Finanšu un kapitāla tirgus asociācijas apstiprinātie “Banku gada pārskatu sagatavošanas noteikumi” paredz to, ka no 2002. gada janvāra uzņēmuma gada pārskatā jāietver bilance un ārpusbilances posteņi, ienākumu un izdevumu aprēķins, naudas plūsmas pārskats, kapitāla un rezervju izmaiņu pārskats un pielikums, peļņas un zaudējumu pārskatam, kam jāveido vienots kopums, kā arī bankas vadības, padomes un valdes ziņojums, informācija par bankas vadību un paziņojums par bankas vadības atbildību.

Noteikumi nosaka, ka gada pārskatā jānorāda finanšu pārskatos uzrādīto skaitļu precizitātes pakāpe. Bankai par katru tās darbības gadu jāsagatavo gada pārskats, kam jāatbilst Banku gada pārskatu sagatavošanas noteikumu prasībām, starptautiskiem grāmatvedības standartiem, un tajā ietvertajiem finanšu pārskatiem jāsniedz patiess un skaidrs priekšstats par bankas finansiālo stāvokli, tās darbības rezultātiem un naudas plūsmu. Sastādīt gada pārskatu var jebkurš, taču tas prasa nelielas grāmatvedības zināšanas, tāpēc ja tu esi iedomājies sastādīt gada pārskatu saviem spēkiem, tad labāk tomēr konsultējies, vai noalgo bilances spējīgu grāmatvedi, kurš spēs pareizi sastādīt tava uzņēmuma gada pārskatu. Tas protams atspoguļosies arī uz tava uzņēmuma nākotni, jo VID un uzņēmuma reģistrā iesniegtajiem datiem ir jābūt precīziem un bez kļūdām, pretējā gadījumā tavam uzņēmumam var rasties konflikta situācijas ar šīm iestādēm. Tavam uzņēmumam var uzlikt nesamērīgi lielu sodu, dažādu veidu finansiālu darbību ierobežojumus vai pat konta arestu.

1 thought on “No kā sastāv gada pārskats

  1. Susannah

    Tas ir informēt sabiedrību, ka mēs piedāvājam aizdevumu 2% procentu likmi, kas ir nepieciešams summu, jebkurā galamērķi, biznesa, uzņēmumiem, firmām un personisko mērķu skaidrā saprotamā veidā un nosacījumi attiecas tagad, izmantojot mūsu e-pastu:

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.